References/Publications for ELISA of Fag t 1

Check all              

Select PubMed ID Description
15277744 Biosci Biotechnol Biochem. 2004 Jul;68(7):1409-13.

Purification and characterization of a 24 kDa protein from tartary buckwheat
seeds.

Wang Z(1), Zhang Z, Zhao Z, Wieslander G, Norbäck D, Kreft I.


20431913 Biotechnol Lett. 2010 Sep;32(9):1317-24. doi: 10.1007/s10529-010-0281-1. Epub
2010 Apr 30.

Epitope mapping and immunological characterization of a major allergen TBa in
tartary buckwheat.

Ren X(1), Zhang X, Li Y, Wang Z.


20487646 Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2010 Jun;26(6):543-5.

[Expression and immunological characterization of the epitopes in tartary
buckwheat allergen].

[Article in Chinese]

Ren XX(1), Zhang X, Cai GH, Li YY, Wang ZH.


23165788 J Sci Food Agric. 2013 Apr;93(6):1510-5. doi: 10.1002/jsfa.5928. Epub 2012 Nov


Effects of Maillard reaction on allergenicity of buckwheat allergen Fag t 3
during thermal processing.

Yang ZH(1), Li C, Li YY, Wang ZH.